English

  Центърът за независим живот – София (ЦНЖ) е неправителствена, нестопанска организация на хора с увреждания, регистрирана като сдружение за извършване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е вписана в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието под номер 002/08.05.2002г.

  Годишни отчети:

  • Годишен отчет за дейността (2001 г.) - във формат PDF
  • Годишен отчет за дейността (2002 г.) - във формат PDF
  • Годишен отчет за дейността (2003 г.) - във формат PDF
  • Годишен отчет за дейността (2004 г.) - във формат PDF
  • Годишен отчет за дейността (2005 г.) - във формат PDF
  • Годишен отчет за дейността (2006 г.) - във формат PDF
  • Годишен отчет за дейността (2007 г.) - във формат PDF
  • Годишен отчет за дейността (2008 г.) - във формат PDF
  • Годишен отчет за дейността (2009 г.) - във формати PDF и DOC
  • Годишен отчет за дейността (2010 г.) - във формати PDF и DOC
  • Годишен отчет за дейността (2011 г.) - във формати PDF и DOC
  • Годишен отчет за дейността (2012 г.) - във формати PDF и DOC
  • Годишен отчет за дейността (2013 г.) - във формати PDF и DOC
  • Годишен отчет за дейността (2014 г.) - във формати PDF и DOC
  • Годишен отчет за дейността (2015 г.) - във формати PDF и DOC
  • Годишен отчет за дейността (2016 г.) - във формати PDF и DOC - За желаещите, качваме договора с Институт Отворено общество Будапеща.
  • Годишен отчет за дейността (2017 г.) - във формат PDF