English

  Обучения и консултации

  Обучения и консултации в сферата на уврежданията насочени към индивиди, организации и институции. Подходът, който се използва в обученията, е интерактивен и се основава на досегашния опит на участниците, както и на тяхното активно въвличане в осмислянето и обсъждането на отделните теми по време на обучението. Консултанти и обучители са експерти с дългогодишен опит в съответната област. Част от темите, по които се предоставят обучения и консултации са:

  1. Обучение “Общуване с хора с увреждания”

  2. Обучения и консултации по темата “Интегрирано образование”

  3. Обучения по въпросите на достъпната архитектурна среда

  4. Одити и консултации по достъпност на архитектурната среда

  Застъпничество

  Застъпничество и контакти с други организации във връзка с инициативи за промяна на законодателството и съществуващите практики, засягащи равнопоставеността на хората с увреждания:

  1. Поддържане на активни работни контакти с централните и местните власти.

  2. Подкрепа на хора с увреждания в общността, в посока на тяхното социално интегриране – запознаване с правата, включване в инициативи, насърчаване на индивидуалната активност, достъпа до информация, контактите с местните власти, медиите.

  3. Участие в мрежа от около 70 организации и неформални групи на хора с увреждания от цялата страната, която позволява достигане до широка аудитория и получаване на обратна връзка от активни хора, използвайки средствата на съвременните Интернет и електронни технологии.

  4. Работа с отговорните държавни институции

  5. Подкрепа и мотивиране на хора с увреждания от София и страната за отстояване правото на ползване на различни социални услуги

  6. Споделяне на опита от участието на хората в застъпническата дейност с организации от чужбина.

  Информация и проучвания

  Издания, проучвания и информационно-библиотечни услуги:

  1. Издателска дейност и разпространение на периодичните издания на ЦНЖ, на специализирана, авторска и преводна литература, имаща отношение към хората с увреждания.

  2. Проучвания в сферата на правата и държавната политика по отношение на хората с увреждания и отразяване на тяхното реалното състояние.

  3. Библиотечен фонд с над 2300 тематично обособени заглавия – книги, брошури и периодични издания на ЦНЖ и други организации от страната и чужбина; печатни издания и материали на електронни носители които имат отношение към хората с увреждания и организациите, работещи за тях.